Zasady prowadzenia biznesu

  • Zobowiązujemy się do prowadzenia uczciwej konkurencji – NIE dla naruszania zasad antymonopolowych
  • Zobowiązujemy się do etycznego prowadzenia biznesu – NIE dla korupcji
  • Zobowiązujemy się przestrzegać zasady zrównoważonego rozwoju – NIE dla niepotrzebnego ryzyka dla zdrowia i środowiska
  • Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawa handlowego innych krajów – NIE dla naruszania zasad eksportu
  • Zobowiązujemy się chronić zasadę równych szans w obrocie papierami wartościowymi – NIE dla nielegalnych transakcji wykorzystujących poufne informacje
  • Zobowiązujemy się do właściwego prowadzenia księgowości i przejrzystości sprawozdań finansowych – NIE dla oszustw
  • Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich i godnych warunków pracy – NIE dla dyskryminacji
  • Zobowiązujemy się chronić owoce naszych własnych przedsięwzięć i przestrzegać uznane prawa innych – NIE dla naruszania naszych praw własności lub praw własności innych podmiotów
  • Zobowiązujemy się do rozdzielania interesów firmowych i prywatnych – NIE dla konfliktu interesów
  • Zobowiązujemy się współpracować z władzami – NIE dla dezinformacji