Wskazania

Choroba tętnic obwodowych / choroba wieńcowa

Image

Do ustalenia przekaz z reklam prasowych…

A deep vein thrombosis (DVT) is a blood clot that has formed in one of the veins that lie deep inside the muscles of the leg. Most of the time, the ability of blood to clot is rather useful; it forms a plug that saves us from bleeding to death from a minor wound. However, sometimes the clotting process – known as coagulation – is triggered inappropriately, and a clot forms inside a vein when it is not needed to prevent blood loss. Well known risk factors for such unwanted coagulation include surgery, cancer, immobility, obesity, smoking and pregnancy.

Rozszerzenie wskazania i korzyści ze stosowania Xarelto

Image

Aktualizacja ChPL przez Europejską Agencję Leków (EMA)

Na podstawie wyników badania VOYAGER PAD, EMA dodała do ChPL Xarelto zalecenia w odniesieniu do dawki naczyniowej Xarelto 2,5 mg + ASA oraz, w razie potrzeby, krótko terminowego stosowania klopidogrelu u pacjentów po rewaskularyzacji z objawową PAD.1

U pacjentów po zabiegu rewaskularyzacji kończyny dolnej (chirurgicznym, śródnaczyniowym lub hybrydowym) z powodu objawowej miażdżycowej choroby tętnic obwodowych można, po osiągnięcia hemostazy, stosować Xarelto 2,5 mg w skojarzeniu z ASA, i krótkotrwałym stosowaniem klopidogrelu1 (1-3 miesięcy w badaniu VOYAGER2)

Image

Dodatkowa ochrona po rewaskularyzacji
i przedłużenie efektu zabiegu

Xarelto® w dawce naczyniowej + ASA w porównaniu z ASA ograniczył:*

Image
Image

Pacjenci otrzymujący terapię rywaroksabanu 2,5 mg + ASA nie byli narażeni na większe ryzyko, poważnego krwawienia wg TIMI, niezależnie od jednoczesnego stosowania klopidogrelu

CI – przedział ufności, HR – wsp.łczynnik ryzyka, RRR – względna redukcja ryzyka, * U pacjent.w po rewaskularyzacji, † Komponent pierwszorzędowego punktu końcowego oceny
skuteczności,
‡ RRR obliczono jako 1-HR, § Drugorzędowy punkt końcowy oceny skuteczności.
Badanie nie miało mocy statystycznej, aby wykazać istotność poszczeg.lnych komponent.w łącznego pierwszorzędowego punktu końcowego oceny skuteczności.

 
1. Xarelto® (rywaroksaban). Charakterystyka Produktu Leczniczego. Dostępna na stronie: https://go.bayer.com/Xarelto_EU_Labeling.
2. Badanie VOYAGER (Bonaca MP, Bauersachs RM, Anand SS et al. Rivaroxaban in peripheral artery disease after revascularization. N Engl J Med 2020: doi:10.1056/NEJMoa2000052.)
3. Badanie VOYAGER (Bonaca MP, Bauersachs RM, Anand SS et al. Rivaroxaban in peripheral artery disease after revascularization. N Engl J Med 2020: doi:10.1056/NEJMoa2000052.)
PP-XAR-PL-0000

PP-KYL-PL-0172-1